توضیحات

این سیستم بیشتر برای ماشینهای پریفرم پرسرعت استفاده میگردد.

 

این ربات اساسا در ماشینهای تزریق بعنوان جایگزینی برای انجام عملیات دستی استفاده میگردد و مزایایی شامل افزایش سرعت تولید، کارایی و بهره وری بهتر و همچنین سلامتی بیشتر برای کاربران را تضمین مینماید.

این سیستم میتواند به مشتریان در جهت کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری و رعایت تمامی استانداردهای صنایع غذایی کمک نماید.

با افزایش هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های تولید ، استفاده از ربات میتواند بسیار مفیدتر و فراگیرتر شود.