توضیحات

معرفی:
این سیستم ، انواع ماشینهای اتوماتیکی را شامل میشود که اقداماتی مانند :
– انتقال درب به خطوط بسته بندی
– ماشین لیزری برای حک بروی درب
– ماشین لیزری برای حک بروی درب از بغل
– ماشین خط زن و فولدینگ درب
– ماشین خط زن تنها
– ماشین فولدینگ تنها
را به انجام میرسانند.این ماشینها عبارتند از:

– (Closure lining machine(GLP
– (Closure dynamic laser marking machine(GL
– (Closure side laser marking machine(GLC
– (Closure folding machine(GZ
– (Closure slitting machine(GQ
– (Closure folding & slitting machine(GZQ
– (Box shaker machine(GH