توضیحات

Cnc AC  Servo Driven Robot

این ربات اساسا در ماشینهای تزریق بعنوان جایگزینی برای انجام عملیات دستی استفاده میگردد و مزایایی شامل افزایش سرعت تولید، کارایی و بهره وری بهتر و همچنین سلامتی بیشتر برای کاربران را تضمین مینماید.

این ربات ها میتوانند خطرات کار را کاهش داده ،از هزینه های تولید بکاهند و سرعت تولید را افزایش دهند.امروزه از این رباتها بصورت گسترده در کارخانه های لبنی ، لوازم خانگی ،بسته بندی خوراکی ،خودروسازی و سایر صنایع استفاده میگردد.