توضیحات

سیستم بازرسی درب و پریفرم

  • (JG1یک طرفه)

این ماشین میتواند مشکلات و ایرادات فیزیکی دربها ، آلودگی‌های روغنی ، نقاط سیاه ، انحراف رنگ و سایر ایرادهای دیگر بروی سطح درب های پلاستیکی را شناسایی نماید و همچنین میتواند برچسبهای کج ، بدون لیبل و چاپ نشده ها را نیز تشخیص دهد.

  • (  jG2  دوطرفه)

این مدل میتواند تمامی مشکلات و ایرادات دربها ،آلودگی‌های روغنی ، نقاط سیاه ، انحراف رنگ و سایر ایرادهای دیگر بروی سطح درب های پلاستیکی را را از دو طرف (بالا و پایین) شناسایی نماید.همچنین میتواند برچسبهای کج ، بدون لیبل و چاپ نشده ها را نیز تشخیص دهد.

  • JG6 (همه طرفه)

این مدل از ماشین تمامی مشکلات و ایرادات دربها ، آلودگی‌های روغنی ، نقاط سیاه ، انحراف رنگ و سایر ایرادهای دیگر بروی سطح درب های پلاستیکی را را از همه طرفها (بالا،پایین،اطراف) شناسایی مینماید.همچنین میتواند برچسبهای کج ، بدون لیبل و چاپ نشده ها را نیز تشخیص دهد.

  • (JP1 سرعت متوسط)

سیستم بازرسی دیداری بصورت برخط  و یا بصورت مستقل و جداگانه میتواند برای شناسایی انواع ایرادات شامل لکه ها ،  ابعادی ، وزن و همچنین تعداد کویته ها بکار رود.

این ماشین برای نمونه گیری در آزمایشگاه کنترل کیفیت و همچنین ارائه اطلاعات آماری مدیریتی بسیار مناسب است.این ماشین با سرعت پایین عملیات بازرسی را انجام میدهد.

  • (JP 2  پر سرعت)

این سیستم بازرسی ویدئویی برای بطریهای خالی استفاده شده و میتواند بصورت برخط و با سرعت بالا در ماشین تولید بطری و یا در ماشین مصرف کننده بطری نصب گردیده و عملیات شناسایی را انجام دهد.