بسته بندی مایعات

راهکارهای دمارک برای بسته بندی در صنایع آشامیدنی و مایعات

این دپارتمان دمارک ، اساسا برای بسته بندی مایعات ایجاد شده است که شامل :

 • ماشینهای تزریق
 • ماشینهای بادکن
 • خط پرکن
 • بازرسی های دیداری
 • خطوط کانوایر
 • سیستم بسته بندی
 • سیستم انبار

میباشند.

ما میتوانیم سیستم بسته بندی مایعات را با بالاترین سرعت مورد نظر مشتریانمان ارائه نماییم.

راه حل

تولید خطوط بازرسی دیداری برخط و بسته بندی و انبارش اتوماتیک ، پیشنهاد دمارک برای نیل به اهداف ذیل در خطوط بسته بندی میباشد:

 • کاهش مداخله انسان و کاهش مخاطرات
 • رعایت کامل استانداردهای صنایع غذایی
 • کاهش تراکم پرسنلی و در نتیجه کاهش هزینه های آن
 • افزایش کیفیت محصول نهایی