پزشکی

بازار صنایع بسته بندی دارویی اساسا شامل:

  • ماشین تزریق PP
  • ماشین بادکن PP
  • ماشین بازرسی و کنترل دیداری بطری سرم از PP
  • ماشین اتوماتیک بسته بندی سرم ها
  • سیستم استریلیزاسیون با دمای بالا
  • ماشین حمل و انتقال اتوماتیک

که برای همه این نیازها از تولید ظروف تا قسمت پرکن ، تست و بسته بندی محصولات دارویی ، دارای خط ویژه ای میباشد که میتواند با سرعت بالا نسبت به تولید سرم نمکی ، سیستم بازرسی برخط پرسرعت، سیستم اتوماتیک پرسرعت بسته بندی و در نهایت پالت کردن محصول به منظور:

  • کاهش مداخله انسان و کاهش انجام عملیات دستی
  • رعایت کامل استانداردهای دارویی
  • کاهش نیروی انسانی و هزینه های آن
  • افزایش کیفیت محصول