بسته بندی سریع

راهکارهای دمارک برای بسته بندی در صنایع آشامیدنی و مایعات

این دپارتمان دمارک ، اساسا برای بسته بندی مایعات ایجاد شده است که شامل :

  • ماشینهای تزریق سریع
  • ماشینهای بادکن
  • خط پرکن
  • بازرسی های دیداری
  • خطوط کانوایر
  • سیستم بسته بندی
  • سیستم انبار

میباشند.

ما میتوانیم سیستم بسته بندی مایعات را با بالاترین سرعت مورد نظر مشتریانمان که شامل تولید ظروف، پرکن ، تست و بسته بندی است را ارائه نماییم.